ترامل های کره جنوبی در 6 مارس 2023 بازده

(%) جلسه(%) معاون (BP)

سل 1 ساله 3.
699 3.
707 -0.
8

سل 2 ساله 3.
850 3.
866 -1.
6

سل 3 ساله 3.
774 3.
791 -1.
7

سل 10 ساله 3.
731 3.
776 -4.
5

MSB 2 ساله 3.
821 3.
842 -2.
1

CB 3 ساله (AA-) 4.
458 4.
471 -1.
3

CD 91 روزه 3.
610 3.
610 0.
0

(END)

پیشنهاد سایت
کاربران
نظرات
:: مطالب خوبی دارید ممنونم
:: لطفا بیشتر مطلب قرار بدید توی سایت